همایش شرکت آلکان در استان کرمان شهرستان انار با سخنرانی جناب مهندس بابایی در جمع کشاورزان

26دی1396
جزئیات خبر

آلکان دوستدار طبیعت, ➿در راستای برگزاری همایشات شرکت آلکان برای کشاورزان وکارشناسان استانی، اینبار استان کرمان شهرستان انار میزبان جمع کثیری از کشاورزان و کارشناسان کشاورزی بود که در همین راستا سخنرانی آقای مهندس بابایی در ارتباط با دستاورد ویژه آلکان #کود_میکروبیه_فسفاته بخش ویژه همایش این همایش بوده است. همایش شهرستان انار 1396/8/15 @Alkan_Company