آلکا هیومیکآلکا هیومیک، هیومیک مایعی استکه با بابلاترین استانداردهای موجود تولید گردیده و شکل مایع این محصول باعث سهولت مصرف می شود. مصرف این محصول علاوه بر تامین ماده آلی خاک به جذب عناصر تثبیت شده در خاک کمک می کند.