آمینوکت پلاس (Aminocat Plus)آمینوکت پلاس ترکیبی بر اساس اسید آمینه های آزاد است که رشد گیاه را تسریع می کند . همچنین مقاومت گیاه به شرایط متغیر مثل گرمای شدید، سرما، سمیت، آفات و بیماری ها را افزایش می دهد.

توصیه مصرف: 
محلول پاشی - آب آبیاری
غیر قابل اختلاط با مس، روغن های معدنی کلسیم، گوگرد و مشتقات آن می باشد
بهترین زمان مصرف بعد از استرسهای محیطی ، در زمان جوانه زنی ، تشکیل و رشد میوه می باشد.