آگرو بیو آلکان طلاییآگرو بیو آلکان طلایی یک محصول خاص و ویژه است که با توجه به ترکیب مواد هیومیکی، مواد آلی، شیمیایی و باکتریایی ، علیرغم میزان کم مصرف ، عملکرد مزرعه را بطور چشمگیری افزایش می دهد. محصول مذکور یکجا تمام نیازهای کودی گیاهان را مرتفع می سازد.