آلکا آیرون (Alka Iron)این محصول آهن 100% کلاته شده با EDDHA می باشد.
محتوی 6% آهن محلول در آب است.
به سفارش آلکان در اسپانیا تولید و بسته بدی می شود.