بیوکت-جیمحصول جامد گرانوله با مقادیر زیای از مواد آلی و هیومیک اسید و فولیک اسید می باشد. ترکیبات آن بعنوان یک استارتر ایده آل و مناسب می باشد. همچنین از مزایای دیگر این کود قابلیت ترکیب با دیگر کودها می باشد. بیوکت-جی محصولی مناسب با کشاورزی ارگانیک است.