بیوکت 15بیوکت 15 هیومیک مایعی است که برای نواحی رویشی گیاه فرموله شده است. هیومیک اسید موجود در آن ساختار خاک را بهبود بخشیده و باعث افزایش میزان نگهداری آب در خاک می شود . همچنین این محصول با افزایش جمعیت میکروبی خاک، مواد آلی آن را افزایش می دهد. بیوکت 15 مواد معدنی خاک را حفظ کرده و علاوه بر آن کودهای دیگر را در خاک تثبیت می کند. و مانع شسته شدن آنها می شود.

توصیه مصرف:
آب آبیاری
توصیه می شود استفاده از محصول طی هر فصل زراعی 3 تا 4 بار تکرار گردد.
از اختلاط این محصول با مواد اسیدی خودداری کنید