ترون - پی اچ (Tron-pH)محصول ترون پی-اچ تنظیم کننده PH آب است و میزان مصرف آن بستگی به کیفیت آب دارد. این محصول با PH پایینی که دارد باعث افزایش خاصیت اسیدی آب می شود. اثر رنگ آن نشان دهنده سطح PH مورد نظر است. همچنین ترون پی-اچ ساختار فیزیکی-شیمیایی خاک را اصلاح کرده و سیستم های آبیاری قطره ای را رسوب زدایی می کند. 

توصیه مصرف: 
آب آبیاری 
با ترکیبات حاوی کلسیم غیر قابل اختلاط می باشد مگر آنکه کلات شده باشد

دستور مصرف: 
میزان مصرف بستگی به PH آب دارد