رازورمین (Razormin)رازورمین محصول ویژه شرکت آتلانتیکا اگریکلا است. این محصول با استفاده از اسیدهای آمینه آزاد و ترکیبات پلی ساکاریدی موجود در خود ( باعث افزایش جذب مواد غذایی ) ، به عنوان یک محرک زیستی تاثیر بسزایی در ریشه زایی و گسترش رشد رویشی بوسیله تقسیم سلولی دارد. عناصر ماکرو و میکرو موجود در رازورمین باعث افزایش عملکرد و رشد گیاه می شوند. بارزترین ویژگی رازورمین بالا بردن مقاومت گیاه در برابر تنشهای محیطی و سمیت است و انرژی گیاه را در مراحل مختلف رشد حفظ می کند. 

توصیه مصرف: 
آب آبیاری - محلول پاشی
غیر قابل اختلاط با سولفات ها ، مونو آمونیوم فسفات ها و مونو پتاسیم فسفات