رایکت روتینگ (Raykat Rooting)رایکت روتینگ یک محرک زیستی است که باعث افزایش و بهبود توسعه ریشه در مراحل ابتدایی رشد گیاهان می شود.

توصیه مصرف: 
محلول پاشی - آب آبیاری
غیر قابل اختلاط با مس ، روغن و سولفورها