رایکت ریپنینگ (Raykat Ripening)رایکت ریپنینگ به دلیل داشتن حجم زیاد پتاسیم، موجب افزایش سنتز و رشد می شود و رسیدن میوه را تسریع می بخشد. همچین این ترکیب باعث افزایش مقاومت به تنش های محیطی، آفات و بیماری ها می شود.

توصیه مصرف: 
محلول پاشی - آب آبیاری
غیر قابل اختلاط با مس، روغن و سولفورها