رایکت گروس (Raykat Growth)رایکت گروس یک محرک زیستی است که باعث افزایش سبزینگی و رشد رویشی در گیاهان می شود.
این محصول مقاومت گیاهان را نسبت به تنش های محیطی افزایش می دهد.

توصیه مصرف:
محلول پاشی - آب آبیاری
غیر قابل اختلاط با مس ، روغن و سولفورها