سدیال (Sodial)سدیال یک اصلاح کننده قوی شوری خاک است. اساس کار این محصول بر پایه کلسیم کمپلکس شده و اسیدهای ارگانیک بوده که در تبادلات خاکی جایگزین سدیم به فرم سولفات سدیم می شود که با مصرف سدیال ، امکان آبشویی و خارج شدن شوری از دسترسی ریشه فراهم می گردد. سدیال ظرفیت تبادل کاتیونی بالایی را فراهم می کندو کلسیم موجود در محیط مرطوب خاک ، باعث تبادل و حرکت یون های سدیم می گردد. این محصول باعث بهبود ساختمان خاک و خواص شیمیایی و بیولوژیک آن می شود. بنابراین تبادل مواد غذایی ماکرو و میکرو در خاک به نحو بهتری صورت می گیرد.

توصیه مصرف: 
استفاده بهینه با سیستم آبیاری

دستور مصرف:
مقدار مصرف بستگی به نوع خاک و کیفیت آب آبیاری دارد
میزان مصرف بر اساس هدایت الکتریکی بهترین راهنماست. بطور کلی مقدار مصرف 10 تا 15 لیتر در هکتار ر هر دوره مصرف می باشد.
میزان مصرف به ویژگی های خاص کاشت بستگی دارد.
سدیال قابل اختلاط با هیچگونه سم و کودی نیست.