سولفات پتاسیم (Potassium Sulphate)پتاسیم یکی از عناصر پرمصرف بخش کشاورزی کشور است. سولفات پتاسیم آلکان مناسبترین کود پتاسیمی صد در صد محلول در آب است که از طریق خاک و برگ جذب گیاه می شود. استفاده از این محصول، روشی مناسب برای تامین نیاز گیاه به عنصر پتاسیم می باشد.

توصیه های مصرفی: 
قبل از استفاده بصورت محلول پاشی یا به همراه آب آبیاری ، سولفات پتاسیم آلکان را در ظرف جداگانه ای حل کرده سپس مصرف کنید.
از مخلوط کرد سولفات پتاسیم الکان با ترکیب کلسیم به شدت پرهیز کنید.
هنگام مصرف برگی دقت شود شاخ و برگ بطور کامل آغشته شود.
از محلول پاشی در زمان تابش شدید آفتاب پرهیز نمایید.
جهت بهبود اثر سولفات پتاسیم آلکان در درختان میوه توصیه می شود بعد از گلدهی و در مرحله فندقه شدن و همچنین در محصولات زراعی همزمان با پر شدن دانه استفاده شود