سولوکت 10-52-10یک کود پودری است. توصیه می شود از این محصول به دلیل بالا بودن میزان فسفر ، در اوایل فصل رشد استفاده شود که باعث افزایش رشد ریشه و مقاومت گیاه به تنش های آبی می گردد. این محصول تامین کننده عناصر ماکرو و میکرو بصورت کلات با سرعت جذب بالا می باشد.