سولوکت 20-20-20به دلیل داشتن عناصر ریز مغذی و میزان مساوی از سه عنصر پر مصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم برای مرحله رشد رویشی در باغات و مزارع مناسب می باشد و علائم کمبود عناصر غذایی مختلف در گیاهان را به سرعت رفع می کند.

توصیه مصرف: 
محلول پاشی - آب آبیاری 
مصرف این کود در طول فصل رشد بویژه در مراحل ابتدایی رشد توصیه می شود
بسته به نیاز گیاه در فواصل 15 تا 20 روز یکبار تکرار می شود
در طول دوره گلدهی و گرده افشانی از محلول پاشی اجتناب کنید