سولوکت 40-10-10 
علاوه بر دارا بودن عناصر اصلی نیتروژن، فسفر و پتاسیم دارای میزان مناسبی از عناصر ریز مغذی نیز می باشد. این کود به علت داشتن پتاسیم بیشتر در مقایسه با نیتروژن و فسفر، برای مرحله رسیدگی محصول در زراعات و باغات مناسب بوده ، همچنین می تواند نیاز گیاهان به عناصر غذایی مختلف را برای مرحله رسیدگی محصول برطرف نماید.

توصیه مصرف:
محلول پاشی - آب آبیاری 
مصرف این کود بویژه در مرحله زایشی و رسیدگی محصول توصیه می شود
بسته به نیاز گیاه در فواصل 15 تا 20 روز یکبار تکرار می شود
در طول دروه گلدهی و گرده افشانی از محلول پاشی اجتناب کنید