سولوکت 5-5-25یک کود پودری است که می توان از آن بصورت محلول پاشی و کود آبیاری استفاده نمود. این محصول علاوه بر دارا بودن عناصر اصلی نیتروژن ، فسفر و پتاسیم دارای میزان مناسبی از ریز مغذی ها می باشد.

توصیه مصرف:
محلول پاشی - آب آبیاری 
از مصرف این محصول با کودهایی که PH بالا دارند خودداری شود
بواسطه بالا بودن درصد نیتروژن ذر این محصول ، توصیه می شود در ابتدای فصل رشد از آن استفاده کنید
بسته به نیاز گیاه در فواصل 15 تا 20 روز یکبار تکرار می شود.
در طول دوره گلدهی و گرده افشانی از محلول پاشی اجتناب کنید