سوپر فید پلاس (Super Feed Plus)سوپر فید پلاس محصولی است منحصر به فرد که همزمان از سه ترکیب مواد آلی، شیمیایی و زیستی بهره مند است. این محصول در مزارع و باغات با توجه به پایین بودن میزان ماده آلی خاک ها ، ناچیز بودن طیف میکرو فلور خاک ها و حضور همزمان مواد شیمیایی پر مصرف و کم مصرف ، تاثیر بسزایی در افزایش عملکرد گیاهان می گذارد.