فسفازوت (Phosphazot)فسفازوت یکی از محصولات بیولوژیک و منحصر به فرد ایرانی است که حاوی باکتری های تثبیت کننده ازت  Bacillus subtilis ، حل کننده فسفات شامل Azosprillum lipoferum و هورمون های پیش برنده رشد گیاه (PGPR) می باشد. این باکتری ها در اطراف ریشه و در ناحیه ریزوسفری و سطح ریشه گیاهان فعالیت داشته و در افزایش رشد و عملکرد گیاه تاثیر ویژه ای دارند.

تجزیه ضمانت شده: 
9^10*2 باکتری در هر میلی لیتر از کود بیولوژیک فسفازوت در زمان تولید می باشد.

روش استفاده: 

در کشت نشا: ریشه نشا را حداقل به مدت 20 دقیقه در مخلوط کود ( یک یا دو بطری ) و آب قرار دهید و سپس نشاها را فورا کشت نمایید.

در سیستم آبیاری قطره ای: تعداد دو بطری در 200 لیتر آب ( برای یک هکتار )

در آب آبیاری: تعداد سه تا پنج بطری در 100 لیتر آب در اواسط آبیاری ( برای یک هکتار )