فسفو هیومات (Phospho Humate)ترکیبی از مواد هیومیکی و فسفر قابل جذب می باشد. کنار هم قرار گرفتن هیومیک اسید و فسفر موجب اصلاح ساختار خاک و همچنین اسیدی شدن ناحیه ریشه گیاه شده که منجر به افزایش جذب مواد غذایی توسط ریشه و بهبود رشد گیاه می شود. فسفو هیومات بدلیل داشتن درصد مناسبی از فسفر باعث تحریک ریشه زایی شده و مواد هیومیکی موجود در آن با توجه به نقش آزاد سازی عناصر تثبیت شده در خاک باعث افزایش کارایی سایر کودهای استفاده شده در خاک می گردد.