فلورون (Florone)محصول تهیه شده از پروتئین های گیاهی هیدرولیز شده که با NPK  و میکرو المنت ها فرموله شده است. کنترل رشد رویشی بسته به مراحل فیزیولوژیکی گیاه که شامل گلدهی و رسیدن میوه می باشد را بر عهده دارد. این محصول بصورت محلول پاشی در مراحل مختلف رشد بکار می رود.