فولیکت 
دارای طیف وسیعی از فرمولاسیون جامد با غلظت های متفاوت ( 20-20-20 , 12-6-36 , 10-50-10 NPK ) است که در مراحل مختلف رشد محصول بصورت محلول پاشی بکار گرفته می شود.

توصیه مصرف : 
​.محلول پاشی - آب آبیاری