فیتومارفیتومار ترکیبی است بر پایه جلبک دریایی ( Aschophyllum Nodosum ) که حاوی مقادی زیادی اسید آمینه آزاد، عناصر ماکرو و میکرو می باشد. با مصرف این محصول شاهد افزایش جوانه زنی ، گلدهی و میوه دهی خواهیم بود. میزان بالای فیبر موجود در محصول باعث نرم شدن بافت خاک و حفظ رطوبت خاک می شود .

برخی از اثرات عصاره جلبک دریایی روی گیاهان : 
توسعه ریشه و افزایش جذب آب و ماده غذایی
این نوع جلبک دارای پلی ساکاریدهای پیچیده می باشد که ر گیاهان معمولی یافت نمی شود.
کربوهیدراتهای موجود در عصاره جلبک دریایی موجب افزایش فعالیت میکروبی ریزوسفر می شود.
افزایش میزان کلروفیل
تسریع زمان گلدهی و تشکیل میوه
ایجاد مقاومت در برابر تنش های محیطی
بهبود تشکیل گره در گیاهان خانواده لگومیوز

توصیه مصرف: 
محلول آبپاشی - آب آبیاری