فیتومار (Fitomare)فیتومار ترکیبی است بر پایه جلبک دریایی ( Aschophyllum Nodosum ) که حاوی مقادیر زیادی اسید آمینه آزاد، عناصر ماکرو و میکرو می باشد. با مصرف این محصول شاهد افزایش جوانه زنی ، گلدهی و میوه دهی خواهیم بود. میزان بالای فیبر موجود در محصول باعث نرم شدن بافت خاک و حفظ رطوبت خاک می شود .

برخی از اثرات عصاره جلبک دریایی روی گیاهان : 
توسعه ریشه و افزایش جذب آب و ماده غذایی
این نوع جلبک دارای پلی ساکاریدهای پیچیده می باشد که در گیاهان معمولی یافت نمی شود.
کربوهیدراتهای موجود در عصاره جلبک دریایی موجب افزایش فعالیت میکروبی ریزوسفر می شود.
افزایش میزان کلروفیل
تسریع زمان گلدهی و تشکیل میوه
ایجاد مقاومت در برابر تنش های محیطی
بهبود تشکیل گره در گیاهان خانواده لگومیوز

توصیه مصرف: 
محلول آبپاشی - آب آبیاری