مجیک بیو آلکان کمپاندمجیک بیو آلکان یک کود آلی است که با توجه به سلیقه کشاورزان بعضی از مناطق، مبنی بر استفاده از کودهای دامی، با کلیه عاصر ماکرو و باکتری غنی شده، به بازار عرضه می گردد. این محصول جایگزین مناسبی برای کودهای طیور غنی شده بوده و کلیه نیازهای گیاه را در یک دوره کاشت و داشت تامین می کند.