کود میکروبی فسفاته آلکاناین ترکیب بی نظیر تامین کننده فسفر مورد نیاز گیاه است که از نظر کارایی برابر با کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل می باشد. این محصول مضرات کودهای شیمیایی از قبیل وجود فلزات سنگین را نداشته ، دوستدار طبیعت و سازگار با پارامترهای زیست محیطی است. باکتری های موجود در کود میکروبی فسفاته علاوه بر تامین فسفر گیاه بخشی از نیتروژن مورد نیاز گیاه را تامین می نماید.

  • 25kg