میکروکت آهن (Microcat Iron)آهن یکی از عناصر کم مصرف اما ضروری جهت رشد گیاهان می باشد که به عنوان کاتالیزور در ساخت کلروفیل نقش داشته و کمبود آن در خاکهای ایران با توجه به شور بودن اراضی بسیار مشهود است. نشانه های کمبود آهن معمولا از برگ های جوانتر گیاه شروع شده و در اثر تشدید کمبود، لکه های مایل به زرد بین رگبرگها ایجاد می شود ولی رگبرگها سبز باقی می مانند.

توصیه مصرف:
محلول پاشی