میکروکت آهنآهن یکی از عناصر کم مصرف اما ضروری جهت رشد گیاهان می باشد که به عنوان کاتالیزور در ساخت کلروفیل نقش داشته و کمبود آن در خاکهای ایران با توجه به شور بودن اراضی بسیار مشهود است. نشانه های کمبود آهن معمولا از برگ های جوانتر گیاه شروع شدهو در اثر تشدید کمبود، لکه های مایل به زرد بین رگبرگها ایجاد می شود ولی رگبرگها سبز باقی می مانند.

توصیه مصرف:
محلول پاشی