میکروکت روی (Microcat Zinc)روی به مقدار کم نقش بسیار مهمی در رشد گیاهان دارد و در جایگاه فعال بسیاری از آنزیم ها حضور داشته و نیز جزء ساختاری بسیاری از آنزیم ها است. بطور کلی، ساخت پروتئین ها، تنظیم فعالیت هورمون ها و تولید انرژی در گیاهان تحت تاثیر عنصر روی بوده و به علت غیر متحرک بودن این عنصر در گیاه علائم کمبود آن ابتدا در برگ ها و بافت های جوان مشاهده می شود. مهمترین علائم کمبود روی شامل کوتاه ماندن گیاه ، کم شدن فاصله بین میانگره ها ، لکه های سبز روشن در بین رگبرگهای جوان ، کوچک ماندن برگ ها و وجود خطوط سفید رنگ در دو طرف رگبرگ میان برگها ، بخصوص در ذرت و سورگوم دانه ای می باشد.

توصیه مصرف: 
محلول پاشی