میکروکت روی-بر (Microcat Zinc-Boron)میکروکت روی-بر شامل شامل دو عنصر روی و بر می باشد که با برقراری ارتباط بین پلی ساکاریدها فعالیت غشای سلولی گیاهان را تنظیم می کند. از طرفی روی موجود در این محصول در ساخت پروتئین ها ، تنظیم فعالیت هورمون ها و تولید انرژی در گیاهان موثر می باشد. بنابر این ترکیب این دو عنصر باعث افزایش پروتئین سازی و در نتیجه افزایش کیفیت میوه می شود. این کود را می توان بعنوان فروت ست بهمراه کود ازته در درختان میوه استفاده کرد.

توصیه مصرف: 
محلول پاشی
غیر قابل ترکیب با روغن ها ، مس ، محصولات آلکالین یا اسیدهای قوی