میکروکت میکسمیکروکت میکس تامین کننده نیاز گیاهان به انواع ریز مغذی ها است و همچنین بواسطه داشتن اسیدهای ارگانیک و آمینو اسید باعث افزایش رشد گیاه می شود.

توصیه مصرف: 
محلول پاشی