میکروکت کلسیمبرای جبران کمبود کلسیم در انواع محصولات کشاورزی به کار می رود. این محصول تامین کده کلسیم فعال بوده که باعث تشکیل دیواره سلولی ، تاخیر در رسیدن و حفظ میوه بر روی گیاه ، حفاظت از ساختار خاک ، افزایش تحمل به تنش شوری و توسعه ریشه در محصولات کشاورزی است.

توصیه مصرف: 
محلول پاشی
غیر قابل ترکیب با روغن ها ، مس ، محصولات آلکالین و اسیدهای قوی