نماگلد111

محصولی است محرک که باعث افزایش توسعه ریشه شده و در شرایط خاص باعث افزایش مقاومت گیاه به بیماری های خاکزی از جمله کاهش جمعیت نماتد خاک می شود. جلبک دریایی موجود در این محصول باعث افزایش سیستم ایمنی گیاه می شود.

توصیه مصرف:
10تا 15 لیتر از نماگلد را بسته به نوع محصول ، 2 تا 4 بار به فاصله 21 تا 30روز در طول فصل رشد به ازای هر هکتار استفاده کنید
برای عملکرد بهتر نماگلد 3 تا 4 روز بعد از استفاده آبیاری انجام نشود
توصیه می شود اولین کاربرد نماگلد بعد از استقرار گیاه در زمین باشد
این دز مصرف بیان شده بسته به وضعیت رشد رویشی گیاه می تواند افزایش یا کاهش یابد.