نوتریکت روی-منگنزسنتز کلروفیل را تسریع کرده و دیگر روندهای فیزیولوژیکی و تولید پروتئین گیاهی را بهبود می بخشد. این محصول تاثیر خاصی روی مرکبات، زیتون، انگور و گیاهان زراعی دارد.

توصیه مصرف:
محلول پاشی