هیومیکاپمحصول مایعی است که به عنوان بهترین اصلاح کننده خاک مورد استفاده قرار می گیرد. درصد بالای هیومیک اسید در این محصول، باعث بهبود شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک شده ، همچنین تخلخل خاک را افزایش می دهد. هیومیکاپ با تشکیل کمپلکس رس-هیومیک باعث آزاد سازی عناصر تثبیت شده در خاک می گردد که عمل رشد چشمگیر گیاه را بهمراه دارد.