کانلیسمحصولی با اثر القاگری در افزایش مقاومت گیاهان در برابر سفیدک پودری و دیگر قارچ ها می باشد. همچین این محصول با تغییر در بوی گیاه اثر دور کنندگی بر حشرات دارد و برای مبارزه با حشرات موثر می باشد. بطور معمول می توان آن را با حشره کش های گوگردی ، مسی و غیره مخلوط نمود .

توصیه مصرف: 
برای تمام محصولات 250 تا 300 سی سی در 100 لیتر آب محلول پاشی شود
ای دز مصرف بیان شده بسته به وضعیت رشد رویشی و خصوصیات خاک می توادتغییر یابد.