کلکت آهن (Kelkat Iron)آهن از عناصر کم مصرف اما ضروری برای گیاهان است که در بسیاری از فرآیند های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان همچون تنفس، فتوسنتز، ساخت کلروفیل و تنظیم فعالیت آنزیم ها دخالت دارد. کمبود آهن در گیاه بطور کامل مشخص است بگونه ای که برگ های جوان زرد می شوند ولی رگبرگها سبز باقی می مانند و در حالت های شدید رشد گیاه متوقف می شود. EDDHA موجود در محصول یکی از مقاوم ترین کلات ها در برابر شرایط نا مساعد خاک است.

توصیه مصرف:
محلول پاشی - آب آبیاری
آهن در خاک های قلیایی تثبیت می شود و بهترین عملکرد ا در محدوه PH=2-11 می باشد.