کلکت برمهمترین نقش بر برقراری ارتباط بین پلی ساکاریدها در دیواره سلولی گیاهان است که موجب تنظیم فعالیت های غشای سلولی می شود. بر در تولید ترکیبات پیچیده کربوهیدراتی و نیز پروتئین ها موثر است. ساخت گره در ریشه گیاهان ، گلدهی، رشد و نمو دانه گرده و رشد میوه نیز بستگی به وجود میزان کافی بر دارد. این عنصر در خاک متحرک است ، اما میزان تحرک آن در داخل گیاه بستگی به گونه گیاهی دارد. علائم کمبود بر در محصولات مختلف متفاوت است. در درختان میوه باعث کوچک ماندن ، بی شکل شدن میوه و چوب پنبه ای شدن داخل میوه می شود. 

توصیه مصرف: 
محلول پاشی - آب آبیاری
غیر قابل اختلاط با محصولات دارای آهن، روی ، منگز، منیزیم و کلسیم بجز میکرو المنت های کلاته شده می باشد.