کلکت بر (Kelkat Boron)مهمترین نقش بر برقراری ارتباط بین پلی ساکاریدها در دیواره سلولی گیاهان است که موجب تنظیم فعالیت های غشای سلولی می شود. بر در تولید ترکیبات پیچیده کربوهیدراتی و نیز پروتئین ها موثر است. ساخت گره در ریشه گیاهان ، گلدهی، رشد و نمو دانه گرده و رشد میوه نیز بستگی به وجود میزان کافی بر دارد. این عنصر در خاک متحرک است ، اما میزان تحرک آن در داخل گیاه بستگی به گونه گیاهی دارد. علائم کمبود بر در محصولات مختلف متفاوت است. در درختان میوه باعث کوچک ماندن ، بی شکل شدن میوه و چوب پنبه ای شدن داخل میوه می شود. 

توصیه مصرف: 
محلول پاشی - آب آبیاری
غیر قابل اختلاط با محصولات دارای آهن، روی ، منگز، منیزیم و کلسیم بجز میکرو المنت های کلاته شده می باشد.