کلکت روی (Kelkat Zinc)کلکت روی شامل کلات روی از نوع EDTA می باشد. کمبود روی موجب جارویی شدن سرشاخه ، ریزبرگی و زرد برگی در گیاهان می شود. این کمبود بیشتر در خاکهای قلیایی و آهکی بروز می نماید و باعث کوتاه شدن طول میانگره ها و ریزش زودتر از موعد برگ ها می شود . کمبود روی در خاکهای کشور بسیار شایع است و در اغلب گیاهان زراعی و باغی دیده می شود. 

توصیه مصرف:
محلول پاشی - آب آبیاری
بهترین عملکرد در محدوده PH=3-12 می باشد.