کلکت میکس (EDTA - (Kelkat Mixکلکت میکس محصول پودری است که حاوی عناصر میکروبی ، با قابلیت جذب سریع می باشد. این محصول تامین کننده عناصر ریز مغذی برای گیاهان زراعی و باغی می باشد. 

توصیه مصرف: 
محلول پاشی - آب آبیاری
کلکت میکس را می توان در طول فصل رشد ، یک یا دو مرتبه به فاصله یک ماه استفاده کرد.