کلیک پتاسیمکلیک پتاسیم با فرمولاسیون ویژه اش بهترین تامین کننده نیاز گیاهان به عنصر پتاسیم می باشد. بهترین راندمان مصرف زمانیست که فشار اسمزی بالا باشد ، ای امر موجب افزایش جذب از طریق سیستم ریشه می شود. خلوص پتاسیم موجود در کلیک پتاسیم بدو حضور عناصری از قبیل نیتروژن ، گوگرد و فسفر باعث افزایش راندمان می شود.

توصیه مصرف: 
محلول پاشی - آب آبیاری