کن 17کود مایع دوگانه ای است که به عوان منبع نیتروژن و کلسیم مورد استفاده قرار می گیرد و برای جلوگیری از مشکل پوسیدگی انتهای شکوفه در گوجه فرنگی و فلفل و همچنین نکروز انتهایی و مشکلات سوختگی نوک برگ گیاه استفاده می شود. این محصول به اصلاح شوری خاک که ناشی از جابجایی کلسیم و سدیم در تبادلات خاکی ایت کمک می کند. 

توصیه مصرف:
استفاده بهینه با سیستم آبیاری
مصرف این کود بویژه در مرحله رسیدگی محصول توصیه می شود.
در مرحله گلدهی و گرده افشانی از محلول پاشی اجتناب کنید
غیر قابل اختلاط با سولفات، منو آمونیوم فسفات و منو گتاسیم فسفات می باشد
از اختلاط با مواد بشدت اسیدی و بشدت قلیایی اجتناب کرده ، بهتر است با سایر کودها ترکیب نشود