کود کامل هیومات 10-10-10غنی شده با هیومیک اسید و درصد مناسب NPK