کینگ گاردن (King Garden)با توجه به ضعیف شدن بافت خاک های کشور از نظر ماده آلی و نیاز کشاورزان به کودهای مایع با پایه مواد آلی، گروه تولیدی آلکان محصولی را با مواد آلی درجه یک حاوی مواد هیومیکی، عصاره کود طیور و عناصر ماکرو تولید و به بازار عرضه کرد. هیومیک موجود در این محصول با ایجاد سایت های تبادل آنیونی باعث حفظ نیترات در منطقه ریشه شده و با تشکیل کلویید، از آبشویی نیتروژن جلوگیری می نماید. کینگ گاردن محصولی است که باعث افزایش راندمان و کیفیت در کلیه محصولات کشاورزی می شود. توصیه می شود برای مشاهده بهترین نتیجه حداقل سه بار در طول فصل رشد از کینگ گاردن استفاده کنید.

با توجه به ضعیف شدن بافت خاک های کشور از نظر ماده آلی و نیاز کشاورزان به کودهای مایع با پایه مواد آلی، گروه تولیدی آلکان محصولی را با مواد آلی درجه یک حاوی مواد هیومیکی، عصاره کود طیور و عناصر ماکرو تولید و به بازار عرضه کرد. هیومیک موجود در این محصول با ایجاد سایت های تبادل آنیونی باعث حفظ نیترات در منطقه ریشه شده و با تشکیل کلویید، از آبشویی نیتروژن جلوگیری می نماید. کینگ گاردن محصولی است که باعث افزایش راندمان و کیفیت در کلیه محصولات کشاورزی می شود. توصیه می شود برای مشاهده بهترین نتیجه حداقل سه بار در طول فصل رشد از کینگ گاردن استفاده کنید.