کینگ گاردنبا توجه به ضعیف شدن بافت خاک های کشور از نظر ماده آلی و نیاز کشاورزان به کودهای مایع با پایه مواد آلی، گروه تولیدی آلکان محصولی را با مواد آلی درجه یک حاوی مواد هیومیکی، عصاره کود طیور و عناصر ماکرو تولید و به بازار عرضه کرد. هیومیک موجود در این محصول با ایجاد سایت های تبادل آنیونی باعث حفظ نیترات در منطقه ریشه شده و با تشکیل کلویید، از آبشویی نیتروژن جلوگیری می نماید. کینگ گاردن محصولی است که باعث افزایش راندمان و کیفیت در کلیه محصولات کشاورزی می شود. توصیه می شود برای مشاهده بهترین نتیجه حداقل سه بار در طول فصل رشد از کینگ گاردن استفاده کنید.