گوگرد مایع آلکانگوگرد مایع آلکان نسبت به گوگرد پودری گرد و غبار کمتری ایجاد کرده و موجب آزار مصرف کننده نمی شود. همچنین این محصول توزیع بهتری داشته و می تواند در مقدار کمتر سطح بیشتری از زمین زراعی را پوشش دهد. این محصول به علت مایع بودن بسیار سریع تر از نوع پودری از طریق ریشه جذب شده و عطر و طعم مطلوبی در محصول ایجاد می کند.