سولوکت 11-40-11یک کود پودری است. توصیه می شود از این محصول به دلیل بالا بود میزان فسفر ، در اوایل فصل رشد و قبل از گرم شدن خاک استفاده شود که باعث افزایش رشد ریشه و مقاومت گیاه به تش آبی بر می گردد. همچنین این محصول تامین کننده عناصر ماکرو و میکرو بصورت کلات با سرعت جذب بالا می باشد.

توصیه مصرفی: 
محلول پاشی - آب آبیاری 
مصرف این کود در مرحله زایشی و رسیدگی محصول توصیه می گردد. 
بسته به نیاز گیاه در فواصل 15 تا 20 روز یکبار تکرار می شود.
در طول دوره گلدهی و گرده افشانی از محلول پاشی اجتناب کنید.