>

اخبار

تعداد آیتم ها در هر صفحه
سفیدک پودری 14اسفند1396

سفیدک پودری : سفیدک پودری قارچی است که باعث بیماری قارچی طیف وسیعی از گیاهان میشود و در کشاورزی از این حیث اهمیت بسیاری دارد و همواره کشاورزان مبارزه با آن را جزء اولویتهای خود در فصل کشت قرار داده اند زیرا این قارچ به سرعت میتواند تکثیر پیدا کرده و به صورت اپیدمیک در یک منطقه درآید.

ادامه