>

اخبار

تعداد آیتم ها در هر صفحه
باکتری های PGPR و نقش آنها در رشد و سلامت گیاه 18بهمن1396

میکرو ارگانیسم های خاک، مخصوصا باکتری ها با توان انجام فرایندهای مختلف بیولوژیک، در تمامی مراحل تغییر و تحولات مربوط به چرخه عناصر غذایی در خاک دخالت دارند و به این ترتیب رشد گیاه را کاملا تحت تأثیر قرار می دهند.

ادامه