باکتری های PGPR و نقش آنها در رشد و سلامت گیاه

7بهمن2018
جزئیات مقاله

میکرو ارگانیسم های خاک، مخصوصا باکتری ها با توان انجام فرایندهای مختلف بیولوژیک، در تمامی مراحل تغییر و تحولات مربوط به چرخه عناصر غذایی در خاک دخالت دارند و به این ترتیب رشد گیاه را کاملا تحت تأثیر قرار می دهند.

میکرو ارگانیسم های خاک، مخصوصا باکتری ها با توان انجام فرایندهای مختلف بیولوژیک، در تمامی مراحل تغییر و تحولات مربوط به چرخه عناصر غذایی در خاک دخالت دارند و به این ترتیب رشد گیاه را کاملا تحت تأثیر قرار می دهند.